Phú Hải cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi xem đó là ưu tiên cao nhất để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ và mọi chi tiết cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Là người truy cập hoặc người sử dụng Dịch Vụ Phú Hải, bạn có quyền biết và hiểu về các thông lệ quyền riêng tư thông tin của chúng tôi trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ chi tiết cá nhân nào của bạn.

 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ chúng tôi.